Промени в Общите условия за клиенти (Малък бизнес)

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 03.01.2023 г. са в сила промени в Общите условия на БАНКА ДСК АД към договори за кредити и договори за издаване на банкови гаранции на клиенти от сегмент Малък бизнес. 

От посочената дата се  изменя начинът на уведомяване на клиентите за предстоящи промени в Общите условия на БАНКА ДСК АД към договори за кредити и договори за издаване на банкови гаранции на клиенти от сегмент Малък бизнес и в Тарифата за таксите и комисионите, които БАНКА ДСК АД прилага по извършвани услуги на клиенти (чл. 7, ал. 1 от т. ІІІ. Лихви, такси и комисиони. Разходи; чл. 59 от раздел Е. Изменение на договора за кредит/ издаване на банкова/и гаранция/и/ лимит за издаване на бизнес кредитни карти. Изменение на общите условия. Други уговорки).

С всички промени и с пълния текст на променените Общи условия може да се запознаете на адрес: Общи условия към договори за кредит и БГ на клиенти сегмент Малък бизнес - Бизнес клиенти (dskbank.bg)

На основание чл. 59, ал. 2  от Общите условия на БАНКА ДСК АД към договори за кредити и договори за издаване на банкови гаранции на клиенти от сегмент Малък бизнес, спрямо договори, сключени до 31.12.2022 г., гореописаните промени в Общите условия са в сила от 03.03.2023 г., като до посочената дата се прилага текстът от обявените на 18.05.2022 г. Общи условия. 

Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не е отправил писмено изявление до Банката за отхвърлянето им до 03.03.2023 г.

С уважение,

Банка ДСК