Промени в Общите условия за земеделски производители (Малък бизнес)

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 03.01.2023 г. са в сила промени в Общите условия на БАНКА ДСК АД към договори за кредити на земеделски производители от сегмент Малък бизнес на Банка ДСК АД. 

От посочената дата се  изменя начинът на уведомяване на клиентите за предстоящи промени в Общите условия на БАНКА ДСК АД към договори за кредити клиенти земеделски производители от сегмент Малък бизнес и в Тарифата за таксите и комисионите, които БАНКА ДСК АД прилага по извършвани услуги на клиенти (чл. 8, ал. 1 от т. ІV. Лихви, такси и комисиони. Разходи; чл. 52 от раздел В. Други условия). Извършва се и промяна в задълженията на кредитополучателите (чл. 12, т. 14 от раздел VІ. Задължения на страните; чл. 32, ал. 1, т. 1 от раздел ІІ Кредитна линия (лимит) за авансово финансиране на схеми и мерки за директни плащания; чл. 39, ал. 6 от раздел ІV Агро кредит за оборотни средства (овърдрафт или кредитна линия).

С всички промени и с пълния текст на променените Общи условия може да се запознаете на адрес: Общи условия на БДСК към договори за кредит на ЗП- Малък бизнес (dskbank.bg) - Бизнес клиенти (dskbank.bg)

На основание чл. 52, ал. 2  от Общите условия на БАНКА ДСК АД към договори за кредити на клиенти земеделски производители от сегмент Малък бизнес, спрямо договори, сключени до 31.12.2022 г., гореописаните промени в Общите условия са в сила от 03.02.2023 г., като до посочената дата се прилага текстът от обявените на 18.05.2022 г. Общи условия.

Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не е отправил изявление до Банката за отхвърлянето им до 03.02.2023 г.

С уважение,

Екипът на Банка ДСК